Тест по белорусскому языку для учеников 6 класса

Уважаемые родители и ученики! Тест включает в себя основные темы 5 класса, необходимые для успешного освоения курса 6 класса.

Если вы нашли ошибку или неточность, сообщите нам на mail@intensiv.by. Спасибо!

Удачи!

Перед началом тестирования заполните форму

   

Вопрос №1 из 12

  1. Вызначце тып і стыль тэксту.

Змерклася. Месяц, поўны і круглы, як гарадскі ліхтар, павіс над самым лесам. Льюць на зямлю сваё зыркае святло зоры.

Плыве над полем светлая ноч. Яна ахінула ўсё шырокім крылом і пасеяла навокал цішыню. Гэтую цішыню вартуюць кусты і дрэвы, што ў маўклівай задуменнасці стаяць узбоч дарогі. (Часопіс “Родная прырода”)

10
Выберите один правильный ответ:

Апісанне ў мастацкім стылі

Разважанне ў публіцыстычным стылі

Апісанне ў навуковым стылі

Апавяданне ў мастацкім стылі

Вопрос №2 из 12

Вызначце слова, напісанае з памылкай

10
Выберите один правильный ответ:

у перамешку

легенда

шынель

здалёку

Вопрос №3 из 12

Колькі косак прапушчана ў абодвух сказах?

Снегіры сінічкі сыплю вам пшанічкі крупак крошак хлеба, вам жа мала трэба! Ешце любыя сябры не ляціце ў бары а жывіце ў двары да вясновае пары. (С. Шушкевіч)

8
Выберите один правильный ответ:

5

7

8

6

Вопрос №4 из 12

У якім з варыянтаў правільна запісаны ў транскрыпцыі словы па сцежцы?

8
Выберите один правильный ответ:

[па сц’эсцы]

[па с’ц’ешцы]

[па с’ц’эсцы]

[па сц’эшцы]

Вопрос №5 из 12

Знайдзі чацвёртае лішняе сярод слоў

8
Выберите один правильный ответ:

вушы

возера

волат

вучоба

Вопрос №6 из 12

Колькі памылак дапушчана пры напісанні наступных слоў: глытаць, шніцэль, дзявятнаццаты, лесніковы, гігіенічны?

8
Выберите один правильный ответ:

0

2

1

3

Вопрос №7 из 12

У якім слове трэба пісаць апостраф?

8
Выберите один правильный ответ:

пер…е

шампін…ён

абаў…юць

міл…ярды

Вопрос №8 из 12

Адзначце варыянт, дзе д у запазычаным слове пераходзіць ў дз’.

8
Выберите один правильный ответ:

(ды/дзі)сцыпліна

каман(ды/дзі)р

(дэ/дзе)легат

(дэ/дзе)таль

Вопрос №9 из 12

У якім варыянце пішацца ў (у нескладовае)?

8
Выберите один правильный ответ:

паўночна-(у/ў)сходні

шо(у/ў)

ва (У/Ў)руччы

каля (у/ў)рны

Вопрос №10 из 12

Словы, якія аднолькава вымаўляюцца і пішуцца, але не маюць нічога агульнага ў лексічным значэнні і абазначаюць розныя прадметы і з’явы, называюцца

8
Выберите один правильный ответ:

сінонімамі

амонімамі

антонімамі

мнагазначнымі

Вопрос №11 из 12

Вызначце, які выраз не з’яўляецца фразеалагізмам

8
Выберите один правильный ответ:

вадзіць за нос

бібікі біць

гуляць у бірулькі

гуляць у цацкі

Вопрос №12 из 12

Вызнач правільную характарыстыку сказа: Суніцы спелыя збірай, пакінь на вуснах сок барвовы. (С.Грахоўскі)

8
Выберите один правильный ответ:

Просты, пабуджальны, няклічны, развіты.

Просты, апавядальны, няклічны, развіты.

Складаны, апавядальны, няклічны, абедзве часткі развітыя.

Просты, апавядальны, няклічны, неразвіты.

Начать тестирование
Следующий вопрос
Узнать результат

Результат теста

Набрано 0 балл (a, ов) из 100 возможных.

Записаться в школу
Сделано в SAYVO.by